smartschool

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ (CEFR)

Το CEFR είναι έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρέχει μια κοινή βάση περιγραφής γλωσσικών σκοπών, περιεχομένων, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης  για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων διδασκαλίας, εξετάσεων, διδακτικών βιβλίων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον καθορίζει τα επίπεδα επάρκειας καθιστώντας ικανή την εκτίμηση της προόδου κάθε μαθητή και τη σύγκριση των προσόντων του, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα των πολιτών στην Ευρώπη.
Η γλωσσική ικανότητα των μαθητών αναλόγως του βαθμού ανταπόκρισης στους 3 τομείς γλωσσικής δεξιότητας:
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (Προφορικού & Γραπτού Λόγου), ΟΜΙΛΙΑΣ (Προφορική Συνδιαλλαγή & Παραγωγή Λόγου),
ΓΡΑΦΗΣ (Παραγωγή Γραπτού Λόγου),
αξιολογείται με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:

Α -Βασικός χρήστης, Β -Ανεξάρτητος χρήστης, Γ- Ικανός χρήστης 

CEFR

CEFR LEVEL A |A1-A2|

CEFR LEVEL A |A1-A2|

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ |ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ (Α1) - ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ (Α2)|

Το Επίπεδο Α1

Θεωρείται το χαμηλότερο επίπεδο γλωσσικής χρήσης – το σημείο στο οποίο ο μαθητής μπορεί

 • να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο,
 • να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικές με τον ίδιο, το πού μένει, τους ανθρώπους που γνωρίζει, τα πράγματα που του ανήκουν,
 • να ξεκινά και να ανταποκρίνεται σε απλές δηλώσεις που αφορούν άμεσες ανάγκες ή πολύ οικεία θέματα
 • να στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο, λεξικά οργανωμένο ρεπερτόριο φράσεων που χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες περιστάσεις.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ Α1;

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (Γραπτού & Προφορικού Λόγου)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

 • Μπορώ να αναγνωρίσω γνωστές λέξεις και πολύ στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν εμένα, την οικογένεια μου και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον, όταν οι άνθρωποι μιλούν αργά και καθαρά.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

 • Μπορώ να κατανοήσω γνωστά ονόματα, λέξεις και πολύ απλές προτάσεις, π.χ. σε ανακοινώσεις και αφίσες ή σε καταλόγους.

ΟΜΙΛΙΑ (Προφορική Συνδιαλλαγή & Παραγωγή Λόγου)

Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  σ υ ν δ ι α λ λ α γ ή (Α1)

 • Μπορώ να συνδιαλέγομαι με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο άλλος είναι προετοιμασμένος να επαναλάβει ή να επαναδιατυπώσει τα λεγόμενά του με μικρότερη ταχύτητα ομιλίας και να με βοηθήσει να διατυπώσω αυτό που προσπαθώ να πω.
 • Μπορώ να κάνω ερωτήσεις και να δώσω απαντήσεις πάνω σε θέματα άμεσης ανάγκης ή πάνω σε πολύ γνωστά θέματα.

Π α ρ α γ ω γ ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ (Α1)

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω απλές φράσεις και προτάσεις για να περιγράψω πού μένω και τους ανθρώπους που γνωρίζω.

ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Π α ρ α γ ω γ ή  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ -Α1

 • Μπορώ να γράψω μια σύντομη, απλή κάρτα, στέλνοντας για παράδειγμα χαιρετισμούς από τις διακοπές.
 • Μπορώ να συμπληρώσω προσωπικά στοιχεία σε έντυπα, να γράψω για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση και την εθνικότητά μου σε ένα έντυπο διαμονής σε ξενοδοχείο.

Το Επίπεδο Α2

Σε αυτό το επίπεδο συναντούμε δεξιότητες που δηλώνουν κοινωνικές λειτουργίες και καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο, αν και γενικά θα χρειαστεί ο χρήστης να απλοποιήσει το μήνυμα και να ψάξει για λέξεις, όπως:

 • να χρησιμοποιεί απλούς καθημερινούς ευγενικούς τρόπους χαιρετισμού και προσφώνησης, να χαιρετά, να ρωτά τι κάνουν οι συνομιλητές του και να αντιδρά στο άκουσμα ειδήσεων,
 • να απευθύνει και να δέχεται προσκλήσεις, να κάνει απλές συναλλαγές σε μαγαζιά, ταχυδρομεία ή τράπεζες,
 • να παίρνει απλές πληροφορίες σχετικά με ταξίδια, να χρησιμοποιεί δημόσια μέσα μεταφοράς: λεωφορεία, τρένα και ταξί, να ζητά και να δίνει οδηγίες και να αγοράζει εισιτήρια
 • να ζητά στοιχειώδεις πληροφορίες και να παρέχει καθημερινά αγαθά και υπηρεσίες.
 • να έχει σημαντικά μεγαλύτερη ικανότητα να συντηρεί μονολόγους, για παράδειγμα: να εκφράζει με απλά λόγια πώς νιώθει
 • να δίνει μια εκτενή περιγραφή των καθημερινών πτυχών του περιβάλλοντός του, π.χ. των ανθρώπων, των τόπων, μιας εμπειρίας στη δουλειά ή στις σπουδές·
 • να περιγράφει δραστηριότητες του παρελθόντος και προσωπικές εμπειρίες·
 • να περιγράφει συνήθειες και ρουτίνες, να περιγράφει σχέδια και προγραμματισμούς
 • να δίνει σύντομες, στοιχειώδεις περιγραφές γεγονότων και δραστηριοτήτων,
 • να χρησιμοποιεί απλή περιγραφική γλώσσα για να μιλήσει με συντομία για αντικείμενα και πράγματα που του ανήκουν και να τα συγκρίνει.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ Α2;

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (Γραπτού & Προφορικού Λόγου)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου- Α2

 • Μπορώ να κατανοήσω φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας (π.χ. πολύ στοιχειώδεις προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία).
 • Μπορώ να συλλάβω την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων

Κατανόηση Γραπτού Λόγου- Α2

 • Μπορώ να διαβάσω πολύ σύντομα, απλά κείμενα.
 • Μπορώ να βρω συγκεκριμένες προβλέψιμες πληροφορίες σε απλό καθημερινό υλικό όπως διαφημίσεις, φυλλάδια, καταλόγους εστιατορίων και προγράμματα και μπορώ να κατανοήσω σύντομες απλές προσωπικές επιστολές.

ΟΜΙΛΙΑ (Προφορική Συνδιαλλαγή & Παραγωγή Λόγου)

Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  σ υ ν δ ι α λ λ α γ ή (Α2)

 • Μπορώ να επικοινωνώ σε απλά συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για γνωστά θέματα και δραστηριότητες.
 • Μπορώ να χειριστώ πολύ σύντομες κοινωνικές συνδιαλλαγές, παρόλο που συνήθως δεν μπορώ να καταλάβω πολλά ώστε να συνεχίσω εγώ ο ίδιος τη συνομιλία.

Π α ρ α γ ω γ ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ (Α2)

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια σειρά φράσεων και προτάσεων για να περιγράψω με απλά λόγια την οικογένειά μου και άλλους ανθρώπους, τις συνθήκες διαβίωσης, το εκπαιδευτικό μου ιστορικό και την τωρινή ή την πιο πρόσφατη δουλειά μου.

ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Π α ρ α γ ω γ ή  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ -Α2

 • Μπορώ να γράψω σύντομα, απλά μηνύματα και σημειώσεις που σχετίζονται με θέματα άμεσης ανάγκης.
 • Μπορώ να γράψω μια πολύ απλή προσωπική επιστολή ευχαριστώντας, λ.χ., κάποιον για κάτι.

CEFR LEVEL B |B1-B2|

CEFR LEVEL B |B1-B2|

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ |ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ (Β1) - ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Β2)|

Το Επίπεδο Β1

Σε αυτό το επίπεδο συναντούμε γλωσσικές δεξιότητες του κατόχου με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την ικανότητα να διαχειρίζεται με ευελιξία προβλήματα στην καθημερινή ζωή, όπως:

 • να συντηρεί μια συνομιλία ή συζήτηση (αλλά μπορεί μερικές φορές να γίνεται δυσνόητος όταν προσπαθεί να πει ακριβώς αυτό που θα ήθελε)·
 • να συνεχίζει με κατανοητό τρόπο, ακόμα και αν είναι ιδιαίτερα εμφανές πως κάνει παύσεις για γραμματικό και λεξιλογικό σχεδιασμό, ειδικά σε εκτενέστερα τμήματα ελεύθερης παραγωγής.
 • να χειρίζεται τις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν όταν κανονίζει ένα ταξίδι
 • να μπαίνει απροετοίμαστος σε συζητήσεις για γνωστά θέματα, να υποβάλλει ένα παράπονο·
 • να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες σε μια συνέντευξη ή συνεργασία (π.χ. για να εισαγάγει ένα νέο θέμα)
 • να ζητά από κάποιον να διευκρινίσει ή να αναλύσει αυτό που μόλις είπε.
 • να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σε μια συνεργασία (π.χ. να περιγράφει συμπτώματα σε ένα γιατρό) αλλά με περιορισμένη ακρίβεια
 • να εξηγεί γιατί κάτι αποτελεί πρόβλημα
 • να κάνει περίληψη και να δίνει τη δική του γνώμη για ένα διήγημα, ένα άρθρο, μια ομιλία, μια συζήτηση, μια συνέντευξη ή ντοκιμαντέρ και να απαντάει σε ερωτήσεις για περαιτέρω λεπτομέρειες·
 • να διεκπεραιώνει μια προετοιμασμένη συνέντευξη, ελέγχοντας και επιβεβαιώνοντας πληροφορίες, παρόλο που μπορεί κατά διαστήματα να ζητά επανάληψη αν η απάντηση του άλλου είναι πολύ γρήγορη ή μακροσκελής

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ Β1;

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (Γραπτού & Προφορικού Λόγου)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου -Β1

 • Μπορώ να κατανοήσω τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικ ά σε γνωστά θέματα που συναντώ τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ.
 • Μπορώ να κατανοήσω τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικο ύ ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου -B1

 • Μπορώ να κατανοήσω κείμενα που περιέχουν κυρίως καθημερινή γλώσσα υψηλής συχνότητας ή γλώσσα που σχετίζεται με τη δουλειά μου.
 • Μπορώ να κατανοήσω την περιγραφή γεγονότων, συναισθημάτω ν και ευχών σε προσωπικές επιστολές.

ΟΜΙΛΙΑ (Προφορική Συνδιαλλαγή & Παραγωγή Λόγου)

Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  σ υ ν δ ι α λ λ α γ ή -Β1

 • Μπορώ να αντεπεξέλθω στις περισσότερες καταστάσεις που είναι πιθανό να παρουσιαστού ν ενώ ταξιδεύω σε μια περιοχή όπου μιλιέται η γλώσσα.
 • Μπορώ να πάρω μέρος απροετοίμαστ ος σε συνομιλίες πάνω σε θέματα που μου είναι γνωστά, που με ενδιαφέρουν προσωπικά, ή που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή (π.χ. οικογένεια, χόμπι, δουλειά, ταξίδια και επίκαιρα θέματα)

Π α ρ α γ ω γ ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ -Β1

 • Μπορώ να συνδέσω φράσεις με απλό τρόπο ώστε να περιγράψω εμπειρίες και γεγονότα, τα όνειρά μου, τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες μου.
 • Μπορώ να δώσω συνοπτικά αιτίες και εξηγήσεις για γνώμες και σχέδια.
 • Μπορώ να αφηγηθώ μια ιστορία ή να εξιστορήσω την υπόθεση ενός βιβλίου ή μιας ταινίας και να περιγράψω τις αντιδράσεις μου.

ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Π α ρ α γ ω γ ή  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ -Β1

 • Μπορώ να γράψω απλό κείμενο σχετικό με θέματα που μου είναι γνωστά ή που με ενδιαφέρουν προσωπικά.
 • Μπορώ να γράψω προσωπικές επιστολές περιγράφοντα ς εμπειρίες και εντυπώσεις.

Το Επίπεδο Β2

Το Επίπεδο Β2 αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο που δίνεται έμφαση στην αποτελεσματική επιχειρηματολογία όπου ο μαθητής:

 • εξηγεί μια άποψη πάνω σε ένα σημαντικό ζήτημα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών·
 • δημιουργεί μια αλυσίδα λογικών επιχειρημάτων, εξηγεί ένα πρόβλημα και να διεκδικεί την πιθανότητα ότι ο αντίπαλός του σε μια διαπραγμάτευση να κάνει μια παραχώρηση·
 • κάνει υποθέσεις σχετικά με αιτίες, συνέπειες, υποθετικές καταστάσεις, αξιολογώντας εναλλακτικές προτάσεις, απαντώντας σε υποθέσεις.
 • καταλαβαίνει λεπτομερώς ό,τι του λένε σε πρότυπο προφορικό λόγο ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον·
 • Χρησιμοποιεί στερεότυπες φράσεις (π.χ. «αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα») για να κερδίσει χρόνο και να διατηρήσει το λόγο καθώς επεξεργάζεται το τι θα πει·
 • Συνομιλεί με φυσικότητα, με ευχέρεια και με αποτελεσματικότητα και συναλλάσσεται με ένα βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού που επιτρέπει άνετα την ομαλή συνδιαλλαγή με φυσικούς ομιλητές χωρίς ιδιαίτερο κόπο
 • δίνει αναδραστικές πληροφορίες σε δηλώσεις και συμπεράσματα άλλων ομιλητών ή τα επεκτείνει βοηθώντας έτσι την εξέλιξη της συζήτησης·
 • χρησιμοποιεί έναν αριθμό συνεκτικών μηχανισμών με μια ποικιλία συνδετικών λέξεων για να συνδέσει με ομαλό τρόπο προτάσεις ώστε να αποτελούν ξεκάθαρο, συνδεδεμένο συνεχή λόγο·
 • αναπτύσσει ένα επιχείρημα συστηματικά τονίζοντας κατάλληλα τα σημαντικά σημεία και τις σχετικές λεπτομέρειες που τα υποστηρίζουν.

Η δεύτερη εστία ενδιαφέροντος είναι ένας βαθμός γλωσσικής επίγνωσης του χρήστη, διορθώνοντας λάθη αν έχουν οδηγήσει σε παρανοήσεις, γενικά διορθώνει παραδρομές της γλώσσας και λάθη εφόσον τα συνειδητοποιήσει.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ Β2;

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (Γραπτού & Προφορικού Λόγου)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου -B2

 • Μπορώ να κατανοήσω εκτεταμένο προφορικό λόγο και διαλέξεις και να παρακολουθήσω ακόμα και σύνθετα επιχειρήματα, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα άγνωστο.
 • Μπορώ να καταλάβω τις περισσότερες ειδησεογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης.
 • Μπορώ να καταλάβω τις περισσότερες ταινίες στην καθιερωμένη διάλεκτο.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου -Β2

 • Μπορώ να διαβάσω άρθρα και αναφορές που σχετίζονται με σύγχρονα προβλήματα στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν συγκεκριμένες στάσεις ή απόψεις.
 • Μπορώ να κατανοήσω τη σύγχρονη πεζογραφία

ΟΜΙΛΙΑ (Προφορική Συνδιαλλαγή & Παραγωγή Λόγου)

Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  σ υ ν δ ι α λ λ α γ ή -Β2

 • Μπορώ να συνδιαλέγομαι με κάποιο βαθμό άνεσης και αυθορμητισμού που επιτρέπει την ομαλή συνδιαλλαγή με φυσικούς ομιλητές.
 • Μπορώ να λάβω ενεργά μέρος σε μια συζήτηση σε γνωστά περιβάλλοντα, εξηγώντας και υποστηρίζοντας τις απόψεις μου.

Π α ρ α γ ω γ ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ -Β2

 • Μπορώ να εξηγήσω μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
 • Μπορώ να κάνω σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά μου.

ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Π α ρ α γ ω γ ή  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ -Β2

 • Μπορώ να γράψω σαφή, λεπτομερή κείμενα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά μου.
 • Μπορώ να γράψω ένα δοκίμιο ή μια αναφορά, παραθέτοντας πληροφορίες ή δίνοντας επιχειρήματα για να στηρίξω ή να αντικρούσω μια συγκεκριμένη άποψη.
 • Μπορώ να γράψω επιστολές τονίζοντας την προσωπική σημασία γεγονότων και εμπειριών.

CEFR LEVEL C |C1-C2|

CEFR LEVEL C |C1-C2|

ΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ |ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (C1) - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (C2)|

Το Επίπεδο Γ1,

χαρακτηρίζεται από καλή πρόσβαση σε ένα ευρύ γλωσσικό φάσμα, που επιτρέπει την άνετη, αυθόρμητη επικοινωνία, όπως δείχνουν τα παραδείγματα που ακολουθούν αναφορικά με την ικανότητα του κατόχου να:

 • Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα, σχεδόν χωρίς προσπάθεια.
 • Κατέχει ένα ευρύ λεξιλογικό ρεπερτόριο που του επιτρέπει να υπερβαίνει άνετα τα κενά με περιφράσεις.

Υπάρχει ελάχιστη φανερή αναζήτηση εκφράσεων ή χρήση στρατηγικών αποφυγής· μόνο ένα γνωσιακά δύσκολο θέμα μπορεί να εμποδίσει τη φυσική, ομαλή ροή της γλώσσας. Οι δεξιότητες του συνεχούς λόγου με μεγαλύτερη έμφαση στην ευχέρεια του κατόχου για παράδειγμα να:

 • επιλέγει μια κατάλληλη φράση από ένα ευρύ ρεπερτόριο λειτουργιών του συνεχούς λόγου για να κερδίσει χρόνο και να διατηρήσει το λόγο καθώς σκέφτεται·
 • παράγει ξεκάθαρο λόγο με ομαλή ροή και δομή, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση των οργανωτικών σχημάτων, των συνδετικών στοιχείων και των μηχανισμών συνοχής.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ Γ1;

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (Γραπτού & Προφορικού Λόγου)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου -Γ1

 • Μπορώ να κατανοήσω εκτεταμένο προφορικό λόγο ακόμα και όταν δεν είναι δομημένος ξεκάθαρα ή και όταν οι σχέσεις μεταξύ των λεγομένων απλώς υπονοούνται αντί να δηλώνονται ρητά.
 • Μπορώ να καταλάβω τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου -C1

 • Μπορώ να κατανοήσω μακροσκελή και σύνθετα κείμενα λογοτεχνικά και μη, αναγνωρίζοντας υφολογικές διακρίσεις.
 • Μπορώ να κατανοήσω εξειδικευμένα άρθρα και εκτενείς τεχνικές οδηγίες, ακόμα και όταν δεν σχετίζονται με την ειδικότητά μου.

ΟΜΙΛΙΑ (Προφορική Συνδιαλλαγή & Παραγωγή Λόγου)

Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  σ υ ν δ ι α λ λ α γ ή -Γ1

 • Μπορώ να εκφραστώ άνετα και αυθόρμητα χωρίς ιδιαίτερα εμφανή αναζήτηση εκφράσεων.
 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικό τητα για κοινωνικούς και επαγγελματικού ς σκοπούς.
 • Μπορώ να διατυπώσω ιδέες και απόψεις με ακρίβεια και να συσχετίσω επιδέξια τη δική μου συμβολή με αυτές των άλλων ομιλητών.

Π α ρ α γ ω γ ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ -Γ1

 • Μπορώ να κάνω σαφείς λεπτομερείς περιγραφές σύνθετων θεμάτων ενσωματώνοντας υπο-θέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα.

ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Π α ρ α γ ω γ ή  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ -Γ1

 • Μπορώ να εκφραστώ με σαφή, καλά δομημένα κείμενα, εκφράζοντας απόψεις αρκετά εκτενώς.
 • Μπορώ να γράψω επιστολές, δοκίμια ή αναφορές για σύνθετα θέματα, υπογραμμίζοντας τα σημεία που πιστεύω πως αποτελούν ουσιαστικά ζητήματα.
 • Μπορώ να επιλέξω ύφος κατάλληλο για τον αναμενόμενο αναγνώστη

Το Επίπεδο Γ2,

αν και έχει ονομαστεί «Άριστη γνώση», δεν υπονοεί δυνητική ικανότητα φυσικού ομιλητή. Ο στόχος είναι να χαρακτηρίσει το βαθμό ακρίβειας, καταλληλότητας και άνεσης με τη γλώσσα.

Οι δεξιότητες που βαθμονομούνται εδώ περιλαμβάνουν την ικανότητα του κατόχου να:

 • μεταδίδει λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις με ακρίβεια χρησιμοποιώντας επιτυχώς ένα ευρύ φάσμα τροποποιητικών μηχανισμών·
 • κατέχει ιδιωματικές εκφράσεις και όρους της καθομιλουμένης με επίγνωση του συνδηλωτικού επιπέδου της σημασίας·
 • ανατρέχει και αναδιαρθρώνει για να ξεπεράσει κάποια δυσκολία τόσο ομαλά που ο συνομιλητής δύσκολα το αντιλαμβάνεται.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ Γ2;

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (Γραπτού & Προφορικού Λόγου)

Κατανόηση Προφορικού Λόγου -Γ2

 • Δεν έχω δυσκολία να κατανοήσω οποιοδήποτε είδος προφορικού λόγου, είτε ζωντανά είτε σε εκπομπή, ακόμα και όταν εκφωνείται με μεγάλη ταχύτητα φυσικού ομιλητή, υπό την προϋπόθεση ότι έχω λίγο χρόνο να εξοικειωθώ με την προφορά.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου -C2

 • Μπορώ να διαβάσω με άνεση σχεδόν όλα τα είδη του γραπτού λόγου, συμπεριλαμβανομένων των αφηρημένων, και των σύνθετων (δομικά ή γλωσσικά) κειμένων όπως εγχειρίδια χρήσης, εξειδικευμένα άρθρα και λογοτεχνικά έργα.

ΟΜΙΛΙΑ (Προφορική Συνδιαλλαγή & Παραγωγή Λόγου)

Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  σ υ ν δ ι α λ λ α γ ή -Γ2

 • Μπορώ να λάβω μέρος χωρίς κόπο σε οποιαδήποτε συνομιλία ή συζήτηση έχοντας επαρκή γνώση ιδιωματικών εκφράσεων και όρων της καθομιλουμένης.
 • Μπορώ να εκφραστώ άνετα και να διαχωρίσω τις πιο λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις με ακρίβεια. Αν έχω κάποιο πρόβλημα, μπορώ να ανακαλέσω και να αναδιατυπώσω αυτά που παρουσιάζουν δυσκολία τόσο ομαλά που δύσκολα το προσέχουν οι άλλοι.

Π α ρ α γ ω γ ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ -Γ2

 • Μπορώ να κάνω μια περιγραφή ή να διατυπώσω ένα επιχείρημα με σαφήνεια και ομαλή ροή, με ύφος που ταιριάζει στο περικείμενο και με μία αποτελεσματική λογική δομή που βοηθάει τον ακροατή να προσέξει και να συγκρατήσει τα σημαντικά σημεία

ΓΡΑΦΗ (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Π α ρ α γ ω γ ή  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ -Γ2

 • Μπορώ να γράψω σε κατάλληλο ύφος σαφή κείμενα με ομαλή ροή.
 • Μπορώ να γράψω σύνθετες επιστολές αναφορές ή άρθρα που παρουσιάζουν ένα θέμα με μια αποτελεσματική λογική δομή που βοηθάει τον αναγνώστη να προσέξει και να συγκρατήσει τα σημαντικά σημεία.
 • Μπορώ να γράψω περιλήψεις και κριτικές επαγγελματικών ή λογοτεχνικών έργων.

PLACEMENT TESTS

PLACEMENT TESTS

Test Your English

Λογότυπο Cambridge Assessment

Cambridge Assessment English, part of the University of Cambridge

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες