smartschool

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ (CEFR)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια διαρθρωμένη περιγραφική βάση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στόχος είναι η αντιστοίχιση τίτλων από διαφορετικούς φορείς πιστοποιήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που κατηγοριοποιούνται σε 6 επίπεδα γνώσης:
Α1 -Στοιχειώδης, Α2 -Βασική, B1 -Μέτρια, B2 -Καλή, C1 -Πολύ Καλή, C2 -Άριστη

Στα SmartSchools σε προετοιμάζουμε για πιστοποιήσεις που είναι αναγνωρισμένες διεθνώς και από το ΑΣΕΠ:

Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA)

Tο Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA) ιδρύθηκε το Mάρτιο του 1953. Λειτούργησε για είκοσι χρόνια ως παράρτημα της Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών. Aπό το 1974 αποτελεί ανεξάρτητο Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Yπουργείου Πολιτισμού.

Μέχρι της παρούσης (1-2021) το μοναδικό εξεταστικό κέντρο τουρκικής είναι το συγκεκριμένο ίδρυμα (IMXA) στη Θεσσαλονίκη και οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, περίπου κάθε Φεβρουάριο και Ιούλιο, το διάστημα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συμμετοχή

Το ΙΜΧΑ λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο Αναγνωρισμένων Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας από το 2002 για όλα τα επίπεδα που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Α1 έως και Γ2

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε αξιολόγηση της ικανότητας κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (προσληπτικές δεξιότητες) και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (παραγωγικές δεξιότητες).

Πανεπιστήμιο της Άγκυρας -Ankara Üniversitesi TÖMER

TÖMER  (Türkçe Öğretim Merkezi) “Κέντρο Εκμάθησης Τουρκικής Γλώσσας”

LanguageCert Ankara Üniversitesi TürkYet
Για τις εξετάσεις είναι υπεύθυνη η LanguageCert (PeopleCert) (σε αποκλειστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Μέχρι της παρούσης (5-2020) το μοναδικό εξεταστικό κέντρο τουρκικής είναι το  Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA) στη Θεσσαλονίκη και οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, περίπου κάθε Φεβρουάριο και Ιούλιο, το διάστημα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συμμετοχή

Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Το σύστημα εξετάσεων για τα (ΚΠΓ), υιοθετεί τις αρχές που τίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, οπότε έχουν διεθνή αναγνωρισιμότητα.
Το ΚΠΓ ελέγχει και τη διαμεσολαβητική λειτουργία, από την Ελληνική στη γλώσσα εξέτασης. Η διαβαθµισµένη δομή του, επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν διπλές πιθανότητες πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο

Εξεταστικά Κέντρα (σχολεία) υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, βάσει και των υπόλοιπων γλωσσών, κυρίως σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Ρόδο, Ροδόπη, Έβρο. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Το διάστημα μπορεί να διαφέρει με βάση τις συμμετοχές υποψηφίων, με μεγαλύτερη πιθανότητα διεξαγωγής τον Νοέμβριο.
Για τις εξετάσεις είναι υπεύθυνο το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Εξετάσεις διεξάγονται κάθε Ιανουάριο/Φεβρουάριο και Ιούλιο.
Αθήνα: Κέντρο Perugia
Θεσσαλονίκη: Speak Easy
Αλεξανδρούπολη: Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 - Α2

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 - Α2

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER
(T
ürkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Επίπεδο αρχαρίων (Temel 2 Seviye)

Στο επίπεδο αρχαρίων (Temel 2 Seviye), ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με τη γλώσσα και την κουλτούρα της. Διδάσκεται το αλφάβητο, τις βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορεί να δώσει εξετάσεις για τα πτυχία Temel 2 και να συνεχίσει τις σπουδές του για την απόκτηση ανώτερων πτυχίων, όπως το πτυχίο τουρκικών Temel 4.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER
(T
ürkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Επίπεδο αρχαρίων (Temel 4 Seviye)

Στο δεύτερο επίπεδο αρχαρίων Temel 4 ο σπουδαστής  εξοικειώνεται περισσότερο με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της, σε σύγκριση με το επίπεδο Temel 2. Διδάσκεται βασικότερες γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικότερο όγκο λεξιλογίου. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορεί να δώσει εξετάσεις για τα πτυχία Temel 4.

ΕΠΙΠΕΔΟ B1

ΕΠΙΠΕΔΟ B1

ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER
(T
ürkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Μέσo Επίπεδο Β1 (Orta Seviye)

Ο σπουδαστής επεκτείνει τη γνώση του λεξιλογίου, διδάσκεται ιδιωματισμούς, βελτιώνει την έκφραση μέσω γραπτού λόγου, συνθέτει σύντομα απλά κείμενα, κατανοεί άρθρα περιοδικών και εφημερίδων και επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου αποκτά το πτυχίο Orta 4 και μπορεί να συνεχίσει με στόχο να κατακτήσει το πτυχίο τουρκικών Β2 (Yüksek 2).

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER
(T
ürkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Προχωρημένο Επίπεδο (Yüksek 2 Seviye)

Στο προχωρημένο επίπεδο Yüksek 2 ο σπουδαστής πλέον τελειοποιεί τις γνώσεις του, εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων και κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα λογοτεχνικά, επιστημονικά, κ.ά. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορεί να δώσει εξετάσεις για τα πτυχία Yüksek 2 Β2.

Παρακολουθήστε μαθήματα από το SmartSchool και αποκτήστε αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας (π.χ. κρατικό πτυχίο τουρκικών Β1 – Β2) με εγγυημένη επιτυχία!

Κρατικό Διαβαθµισµένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) –Β (Β1-Β2)

 • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Β2).
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Β1, το οποίο αντιστοιχεί στο πτυχίο τουρκικών Β1 (Orta).
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Β2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Από το Μάιο του 2011 τα επίπεδα Β1 και Β2 (Lower) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στα Αγγλικά εξετάζονται με ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ για το επίπεδο Β (Β1+Β2).

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 φάσεις(modules):

 • Οkuma anlama (κατανόηση γραπτού λόγου και ευσυνείδητη χρήση της γλώσσας),
 • yazma (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση),
 • Dinleme (κατανόηση ακουστικού υλικού) και
 • sözlü-karşılıklı konuşma (παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση).

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι περίπου 3 ώρες. Οι εξετάσεις προετοιμάζονται από το Τμήμα Τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER
(T
ürkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Προχωρημένο Επίπεδο (Yüksek 4 Seviye)

Ο σπουδαστής πλέον τελειοποιεί τις γνώσεις του, εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων και κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα λογοτεχνικά, επιστημονικά κ.ά. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου μπορεί να δώσει εξετάσεις για τα πτυχία Yüksek 4 ή να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πτυχίου τουρκικών C1 – C2.

Με την απόκτηση του διπλώματος Yüksek 4 Seviye ο κάτοχός του μπορεί να επιδιώξει την είσοδό του σε τουρκικά πανεπιστήμια.

Κρατικό Διαβαθµισµένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) –Γ (Γ1-Γ2)

Το σύστημα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), παρόλο ότι απευθύνεται σε ελληνόφωνα άτομα έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και υιοθετεί τις αρχές που τίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

 • Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Γ1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Γ2).
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Γ1, αντίστοιχο με το πτυχίο τουρκικών C1 (Yüksek 4). 
 • Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Γ2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες.

Η εξέταση στην οποία υποβάλλεται ο υποψήφιος να πιστοποιηθεί είναι δύο ειδών, ανάλογα με την ηλικία του/της.

 • Τεστ για άτομα ηλικίας 10 έως και 15 ετών
 • Τεστ για άτομα 16 ετών και πάνω.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι εξετάσεις όλων των επιπέδων διενεργούνται σε ενότητες (modules ή φάσεις) με όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που ελέγχουν ή «μετρούν» όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές ικανότητες συν τη γλωσσική επίγνωση:

Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση
Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία σε όλα τα επίπεδα είναι το 100 και η «βάση» το 60.

Ενότητα

Μέγιστη δυνατή βαθμολογία Ελάχιστη επιτρεπτή βαθμολογία: 30% ενότητας

1.

25

8

2.

30

9

3.

25

8

4. 20

6

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες