smartschool

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ (CEFR)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια διαρθρωμένη περιγραφική βάση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στόχος είναι η αντιστοίχιση τίτλων από διαφορετικούς φορείς πιστοποιήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που κατηγοριοποιούνται σε 6 επίπεδα γνώσης:
Α1 -Στοιχειώδης, Α2 -Βασική, B1 -Μέτρια, B2 -Καλή, C1 -Πολύ Καλή, C2 -Άριστη

Στα SmartSchools σε προετοιμάζουμε για πιστοποιήσεις που είναι αναγνωρισμένες διεθνώς και από το ΑΣΕΠ:

ΠΤΥΧΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πτυχία Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Με το Διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την 1η Ιανουαρίου 2015 το επίπεδο γνώσεων της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης πιστοποιείται με το Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Ρωσομάθειας  (και όχι συγκεκριμένου πανεπιστημίου), εγκρίνοντας λίστα με τα μορφωτικά ιδρύματα που έχουν το δικαίωμα διεξαγωγής εξετάσεων της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης:

 1. Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής γλώσσας «Α. Σ. Πούσκιν».
 2. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας «Μ. Β. Λομονόσοβ»
 3. Κρατικό Πανεπιστήμιο «Φιλίας των Λαών».
 4. Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης.
 5. Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιουμέν.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LOMONOSOV ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας. Από το 2006 διεξάγει εξετάσεις στην Αθήνα στο χώρο του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού της Πρεσβείας της Ρωσίας

Οι εξετάσεις του αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και όλους τους επίσημους φορείς έχοντας διεθνή αναγνώριση και προτιμούνται από όσους σκοπεύουν να κάνουν σπουδές στη Ρωσία.

Οι εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούνιο και για τα έξι βασικά επίπεδα γλωσσομάθειας:

A1- ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)
A2- ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)
B1- ΜΕΤΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 1)
B2- ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2)
C1- ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 3)
C2 -ΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4)

Διεξάγονται από τους καθηγητές του Φιλολογικού τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Lomonosov, με την υποστήριξη του ρωσικού πολιτιστικού και επιστημονικού κέντρου στην Αθήνα. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 5 ενότητες:

 • κατανόηση προφορικού λόγου
 • κατανόηση γραπτού λόγου
 • παραγωγή γραπτού λόγου
 • παραγωγή προφορικού λόγου
 • ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ TORFL

Τα Διπλώματα TORFL χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Lomonosov.
Το TORFL (Test of Russian as a Foreign Language or Тест по русскому языку как иностранному or ТРКИ) είναι μια τυποποιημένη πιστοποίηση που εποπτεύεται από το Ρωσικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Η εξέταση έχει έξι επίπεδα που αντιστοιχίζονται ακριβώς με την περιγραφική βάση του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες (ALTE).

Από το 1998, η εξέταση έγινε υποχρεωτική για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας. Για σπουδές στο Πανεπιστήμιο απαιτείται TORFL-1, ενώ για Βachelor ή Μaster χρειάζεται κανείς να έχει τουλάχιστον επίπεδο TORFL -2.

Το κάθε επίπεδο A1-C2 αποτελείται από πέντε ενότητες: speaking, listening, reading, grammar and vocabulary, and writing. Η ελάχιστη βαθμολογία για το κάθε επίπεδο είναι τουλάχιστον 66% στην κάθε ενότητα (στο συνολικό ποσοστό επιτρέπεται ποσοστό τουλάχιστον 60% σε μια από τις πέντε ενότητες).

Πλεονεκτήματα του TORFL

 • Το πιστοποιητικό TORFL έχει μόνιμη ισχύ
 • Αν ο μαθητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί την επόμενη φορά μόνο στην ενότητα στην οποία απέτυχε.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ινστιτούτο λειτουργεί και ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσης της ρωσικής γλώσσας, με διπλώματα επιπέδων γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2, που αναγνωρίζονται ΜΟΝΟ από το Ελληνικό Α.Σ.Ε.Π.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠγ)

Ελληνικά Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Το σύστημα εξετάσεων για τα (ΚΠγ), υιοθετεί τις αρχές που τίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, οπότε έχουν διεθνή αναγνωρισιμότητα. Ελέγχεται ο βαθμός ικανότητας ομιλίας, γραφής της γλώσσας, αλλά και της διαμεσολαβητικής λειτουργίας, από την Ελληνική στη γλώσσα εξέτασης.
Η διαβαθµισµένη δομή τους, επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν διπλές πιθανότητες πιστοποίησης τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, ανάλογα με την απόδοσή τους στις δοκιμασίες και των 2 επιπέδων!

Δες αναλυτικά την περιγραφική βάση των γλωσσικών δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου :

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 - Α2

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 - Α2

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών «Α1»
СВИДЕТЕЛЬСТВО  «Русский язык – Уровень А1 – Выживание»

Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό διαθέτει περιορισμένες γνώσεις, οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση συνηθισμένων καθημερινών περιστάσεων. Συγκεκριμένα διαθέτει περιορισμένο λεξιλόγιο και γνωρίζει ολοφράσεις δηλαδή λέξεις, φράσεις και προτάσεις που τις έχει μάθει και τις χρησιμοποιεί ως ενιαία σύνολα. Επίσης, έχει την ικανότητα να κατανοεί και να παράγει σύντομα και απλά κείμενα, ενώ αποκτά τις βάσεις για να συνεχίσει κατακτώντας ανώτερα αναγνωρισμένα πτυχία (πτυχίο ρωσικών Pushkin A2).

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Γραπτή εξέταση αποτελείται από 2 μέρη:

 • Α΄ μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου (από ακουστικό υλικό – CD). Αφού ο εξεταζόμενος ακούσει έναν διάλογο ή μία ανακοίνωση δύο (2) φορές, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.
  Ταχύτητα παραγωγής προφορικού λόγου : 120-150 συλλαβές ανά λεπτό.
  Χρόνος ολοκλήρωσης: 15 λεπτά.
 • Β΄ μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου υπό μορφή μονόλογου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους στοιχειώδεις κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας και θα περιλαμβάνει 7-10 προτάσεις.
  Χρόνος ολοκλήρωσης: 20 λεπτά.

Η Προφορική εξέταση αποτελείται από 2 μέρη :

 • Α΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου. Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και απαντήσεις σε ερωτήσεις επί του κειμένου.Η θεματική του κειμένου θα αφορά στην καθημερινή κοινωνικοπολιτισμική επικοινωνία.
  Μέγεθος κειμένου : 200-250 λέξεις. Ποσοστό άγνωστων λέξεων : 1%.
  Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.
 • Β΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου.
  Ο εξεταζόμενος θα πρέπει: α) να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, οικογένεια κλπ). Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους. β) να παράγει μονόλογο σε συνεχή λόγο. Ανάπτυξη του θέματος τουλάχιστον σε 7 προτάσεις. Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους. γ) να συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους.
  Χρόνος προετοιμασίας – 2 λεπτά.

ΣΥΝΟΨΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΗ
Φθόγγοι και γράμματα, αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων. Τονισμός.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Θέμα, κατάληξη, πρόσφυμα (стол — столовая, город — городской, студент — студентка), πρόθεμα (писать — написать).

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Έμψυχα και άψυχα ουσιαστικά. Γένος και αριθμός, πτωτικό σύστημα, σημασία και χρήση των πτώσεων.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Σημασία, μορφές κλίσης και χρήση αντωνυμιών.

ΕΠΙΘΕΤΑ
Πλήρης μορφή επιθέτων (красивый, русский, большой) και η συμφωνία τους με τα ουσιαστικά. Περιορισμένος αριθμός σύντομων επιθέτων.

ΡΗΜΑΤΑ
Απαρέμφατο (читать, мочь, идти, смотреть). Μορφή ρημάτων (делать — сделать, читать — прочитать).. Χρόνος ρήματος. (читаю, читал, буду читать, прочитаю, прочитал). 1η και 2η συζυγία (делать, говорить, учиться). Ομάδες ρημάτων 1) читать — читаю, 2) уметь – умею, 3) чувствовать — чувствую; 4) встретить — встречу, 5) отдохнуть — отдохну; 6) давать — дают; 7) ждать — ждут, 8) писать — пишут; 9) мочь — могут; 10) идти — идут; 11) ехать — едут; 12) хотеть — хотят, 13) брать — берут; 14) жить — живут. Προστακτική (читай, читайте; говори, говорите). Ρήματα κίνησης χωρίς και με προθέματα (по-, при-) — идти, ходить, ехать, ездить, пойти, прийти.. Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα (встретил брата, учусь в школе).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
Τα απόλυτα αριθμητικά (один, два, три…) και η χρήση τους σε συμφωνία προς τα ουσιαστικά (одна книга, два года)

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
Τοπικά (далеко, близко), χρονικά (утром, зимой), τροπικά (хорошо, плохо), μέτρου και βαθμού (медленно, быстро)., ερωτηματικά (как, когда, где, куда, откуда), και επιρρήματα του κατηγορουμένου (можно, нельзя) σε περιορισμένες δομές.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Προθέσεις (в, на, из, с, к, у, о), σύνδεσμοι και συνδετικές λέξεις (и, или, а, но, не только…, но и…, потому что, поэтому, что, где, куда, который и др.), συνδετικές λέξεις, μόρια (не, даже).

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
760 λεξιλογικές ενότητες

Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών Α2
СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А2 – Начальный»

Σ’ αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ρωσική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας.

Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.

Παρακολουθήστε μαθήματα επιπέδου Α2 και αποφασίστε αν θέλετε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις κατακτώντας το πτυχίο τουρκικών Lomonosov Α2 ή το πτυχίο Pushkin A2.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Γραπτή εξέταση αποτελείται από 2 μέρη:

 • Α΄ μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου (από ακουστικό υλικό – CD). Αφού ο εξεταζόμενος ακούσει έναν διάλογο ή μία ανακοίνωση δύο (2) φορές, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.
  Ταχύτητα παραγωγής προφορικού λόγου : 120-150 συλλαβές ανά λεπτό.
  Χρόνος ολοκλήρωσης: 15 λεπτά.
 • Β΄ μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου υπό μορφή μονόλογου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους στοιχειώδεις κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας και θα περιλαμβάνει 7-10 προτάσεις.
  Χρόνος ολοκλήρωσης: 20 λεπτά.

Η Προφορική εξέταση αποτελείται από 2 μέρη :

 • Α΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου. Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και απαντήσεις σε ερωτήσεις επί του κειμένου.Η θεματική του κειμένου θα αφορά στην καθημερινή κοινωνικοπολιτισμική επικοινωνία.
  Μέγεθος κειμένου : 200-250 λέξεις. Ποσοστό άγνωστων λέξεων : 1%.
  Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.
 • Β΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου.
  Ο εξεταζόμενος θα πρέπει: α) να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, οικογένεια κλπ). Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους. β) να παράγει μονόλογο σε συνεχή λόγο. Ανάπτυξη του θέματος τουλάχιστον σε 7 προτάσεις. Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους. γ) να συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους.
  Χρόνος προετοιμασίας – 2 λεπτά.

ΣΥΝΟΨΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΗ
Φθόγγοι και γράμματα, αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων. Τονισμός.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Θέμα, κατάληξη, πρόσφυμα (стол — столовая, город — городской, студент — студентка), πρόθεμα (писать — написать).

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Έμψυχα και άψυχα ουσιαστικά. Γένος και αριθμός, πτωτικό σύστημα, σημασία και χρήση των πτώσεων.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Σημασία, μορφές κλίσης και χρήση αντωνυμιών.

ΕΠΙΘΕΤΑ
Πλήρης μορφή επιθέτων (красивый, русский, большой) και η συμφωνία τους με τα ουσιαστικά. Περιορισμένος αριθμός σύντομων επιθέτων.

ΡΗΜΑΤΑ
Απαρέμφατο (читать, мочь, идти, смотреть). Μορφή ρημάτων (делать — сделать, читать — прочитать).. Χρόνος ρήματος. (читаю, читал, буду читать, прочитаю, прочитал). 1η και 2η συζυγία (делать, говорить, учиться). Ομάδες ρημάτων 1) читать — читаю, 2) уметь – умею, 3) чувствовать — чувствую; 4) встретить — встречу, 5) отдохнуть — отдохну; 6) давать — дают; 7) ждать — ждут, 8) писать — пишут; 9) мочь — могут; 10) идти — идут; 11) ехать — едут; 12) хотеть — хотят, 13) брать — берут; 14) жить — живут. Προστακτική (читай, читайте; говори, говорите). Ρήματα κίνησης χωρίς και με προθέματα (по-, при-) — идти, ходить, ехать, ездить, пойти, прийти.. Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα (встретил брата, учусь в школе).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
Τα απόλυτα αριθμητικά (один, два, три…) και η χρήση τους σε συμφωνία προς τα ουσιαστικά (одна книга, два года)

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
Τοπικά (далеко, близко), χρονικά (утром, зимой), τροπικά (хорошо, плохо), μέτρου και βαθμού (медленно, быстро)., ερωτηματικά (как, когда, где, куда, откуда), και επιρρήματα του κατηγορουμένου (можно, нельзя) σε περιορισμένες δομές.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Προθέσεις (в, на, из, с, к, у, о), σύνδεσμοι και συνδετικές λέξεις (и, или, а, но, не только…, но и…, потому что, поэтому, что, где, куда, который и др.), συνδετικές λέξεις, μόρια (не, даже).

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
760 λεξιλογικές ενότητες

Lomonosov Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής και εξασφαλίζουν τη «επιβίωση» στη χώρα. Δώστε εξετάσεις για το πτυχίο Lomonosov Α1 ή το πτυχίο τουρκικών Pushkin A1.

Lomonosov Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Αυτό το δίπλωμα, όπως και το πτυχίο ρωσικών Pushkin A2, πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε περιορισμένα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν ιδιαίτερα οικίες καταστάσεις.

ΕΠΙΠΕΔΟ B1

ΕΠΙΠΕΔΟ B1

ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Элементарный уровень В1» του Ινστιτούτου Πούσκιν -Επιπέδου Β1 Οι εξεταζόμενοι που έχουν αφομοιώσει την ύλη του Βασικού Επιπέδου (Элементарный Уровень) στη ρωσική γλώσσα, πρέπει να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις κοινωνικού, εκπαιδευτικού και εργασιακού χαρακτήρα, για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών, συμμετοχή στην επικοινωνία, γνωριμία με κάποιο άλλο άτομο, να συστήνεται ή να συστήνει ένα άλλο άτομο, χαιρετισμός, αποχαιρετισμός, να απευθύνει το λόγο σε κάποιον, να ευχαριστεί, να ζητάει συγγνώμη, να απαντά στην ευχαριστία και στη συγγνώμη, να συγχαίρει, να ζητάει επανάληψη μιας φράσης, να ξαναρωτάει, να εκφράζει κάποια επιθυμία.
Παρακολουθήστε τα μαθήματα για το επίπεδο Β1 και αποκτήστε το πτυχίο Pushkin B1 ή το πτυχίο ρωσικών Lomonosov B1

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Γραπτή εξέταση διαχωρίζεται σε 3 δοκιμασίες :

α) Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει μία από πολλαπλές πιθανές απαντήσεις, που αποτελούνται από 30% ασκήσεις λεξιλογίου και 70% ασκήσεις γραμματικής
Χρόνος ολοκλήρωσης: 50 λεπτά.

β) Ο εξεταζόμενος καλείται να ακούσει από δύο φορές 3 κείμενα διαλογικής μορφής, με θέματα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή ζωή, και να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή. Έκταση διαλόγων : 4-10 ερωτήσεις/απαντήσεις. Ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων : 1,5%.
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά.

γ) Γραπτός μονόλογος (15-20 προτάσεων) παραγωγικού χαρακτήρα πάνω σε θέμα που προτείνεται. Η θεματική του κειμένου θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή συναναστροφή.

Στόχος της δοκιμασίας του εξεταζόμενου είναι η διαπίστωση του επιπέδου γραπτής έκφρασης και χειρισμού λεκτικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αναπαράγοντας τις πληροφορίες που έλαβε.
Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 35 λεπτά.

Η Προφορική εξέταση διαχωρίζεται σε 3 ξεχωριστές δοκιμασίες :

α) Μονόλογος υπό τη μορφή αναπαραγωγής με βάση κείμενο που διαβάζει ο εξεταζόμενος (περίπου 100 λέξεων, με ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων 3%), που αντιστοιχεί με δεδομένη περίσταση επικοινωνίας.
Η μορφή του κειμένου εν προκειμένω περιλαμβάνει : αφήγημα που συντάχθηκε ή διασκευάστηκε ειδικά για την εξέταση, ανακοίνωση ή ακόμη και κείμενα μικτού τύπου.
Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

β) Παρουσίαση αυτοσχέδιου μονολόγου αφηγηματικής μορφής (τουλάχιστον 10 προτάσεων) πάνω σε δεδομένο θέμα.

γ) Συζήτηση πάνω σε δεδομένο θέμα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία.
Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

Lomonosov (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο Lomonosov αυτού του επιπέδου, (όπως και το πτυχίο ρωσικών Pushkin B1) είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

СЕРТИФИКАТ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ В2» του Ινστιτούτου Πούσκιν

Οι εξεταζόμενοι που έχουν αφομοιώσει την ύλη του Μέσου Επιπέδου (Пороговый Уровень), πρέπει να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών. Ενδεικτικά :

 • να ρωτάει την ονομασία κάποιου άγνωστου αντικειμένου,
 • να θέτει ερωτήσεις, να απαντάει σε ερωτήσεις, να συστήνεται, να απαντάει σε συστάσεις,
 • να απευθύνει το λόγο, να χαιρετά, να αποχαιρετά, να επιτρέπει, να απορρίπτει, να ζητάει συγγνώμη, να συγχωρεί, να εκφράζει ευγνωμοσύνη, να απαντά στην έκφραση ευγνωμοσύνης,
 • να εκφράζει ευχαρίστηση, χαρά, να δίνει θετική ή αρνητική απάντηση,να απευθύνεται σε άγνωστο άτομο, να δέχεται, να προτείνει κάτι,
 • να εγκρίνει, να θαυμάζει,να προσκαλεί σε κοινή δραστηριότητα, να αποδέχεται πρόσκληση, να κατανοεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης,
 • να επιλέγει και να αγοράζει κάτι, να ρωτάει τη γνώμη του συνομιλητή του, να προσφέρεται να κεράσει, να δίνει παραγγελία στο καφέ

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης στις πολιτισμικές γνώσεις περιλαμβάνει ερωτήσεις γεωγραφικού και δημογραφικού περιεχομένου, για τη δομή του κράτους, τη θρησκεία, τις επίσημες εορτές της Ρωσίας.

Δώστε τώρα εξετάσεις για να αποκτήσετε το πτυχίο Pushkin B2 ή το πτυχίο ρωσικών Lomonosov B2.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Γραπτή Εξέταση περιλαμβάνει 2 ομαδικές δοκιμασίες (ενότητες) :

Πρώτη ενότητα: Άσκηση πολλαπλής επιλογής, αποτελούμενη από 2 μέρη: 30% ασκήσεις λεξιλογίου και 70% ασκήσεις γραμματικής. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ασκήσεις αυτές έχουν όμοια μορφή: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει μία από 4 πιθανές απαντήσεις.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 50 λεπτά.

Δεύτερη ενότητα: Γραπτή περίληψη άγνωστου ακουστικού κειμένου (εν μέρει διασκευασμένο, περίπου 450-500 λέξεων), το οποίο θα ακουστεί 2 φορές σε φυσικό ρυθμό (80-100 λέξεις/1 πρώτο λεπτό). Η περίληψη πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 150 λέξεις

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 35 λεπτά.

Στόχος της δοκιμασίας είναι η διαπίστωση των ικανοτήτων: α) κατανόησης προφορικού λόγου του εξεταζόμενου, β) παραγωγής γραπτού περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου με λογική σαφήνεια και ακρίβεια.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις και ικανότητές του στην ορθογραφία μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο Επίπεδο (Β2): την ορθογραφία άτονων και τονισμένων φωνηέντων• λέξεων με σκληρά, μαλακά, ηχηρά και άηχα σύμφωνα•• το φωνήεν И μετά από τα Ж, Ч, Ш, Щ, Г, К, Х• την ορθογραφία των λέξεων που περιέχουν το Э, όπως και των λέξεων με προθέματα З και С• την ορθογραφία των НН και Н στα επίθετα και τις μετοχές• την ορθογραφία των πιο διαδεδομένων λέξεων, που περιέχουν μαλακό σημείο Ь и ή διαχωριστικό Ъ••την ορθογραφία των καταλήξεων στην κλίση των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και αριθμητικών, των καταλήξεων στα ρήματα και τη χρήση του απαρεμφάτου, τη συμφωνία των επιθέτων, των αντωνυμιών και άλλων μερών της πρότασης που εξαρτώνται από το ουσιαστικό, την μεταφορά λέξεων, κτλ.

Στην περίληψη ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό του ρήματος, να αντικαταστήσει τον ευθύ λόγο με πλάγιο και το αντίστροφο, να εκφράσει την προσωπική του αντίληψη για τα γεγονότα της αφήγησης και τα δρώντα πρόσωπα και ούτω καθεξής.

Η Προφορική Εξέταση αποτελείται από 3 ατομικές δοκιμασίες (ενότητες) :

Πρώτη ενότητα: Ανάγνωση αγνώστων κειμένων διαφόρων ειδών (συνολική έκταση κειμένων προς ανάγνωση: 700-1.000 λέξεις) και προφορική περίληψη αυτών. Αξιολογείται η ικανότητα χρήσης δεδομένων πληροφοριών και η προφορική αναπαραγωγή τους.

Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά.

Δεύτερη ενότητα: Συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένο θέμα από τη σφαίρα της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας.

Χρόνος προετοιμασίας :5 λεπτά.

Τρίτη ενότητα: Εξέταση πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε πολιτισμικές γνώσεις για τη Ρωσία. Αξιολογείται η ικανότητα παραγωγής συνεχούς προφορικού λόγου με συνοχή και κάποια λόγια στοιχεία.

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά.

Το πρώτο μέρος της εξέτασης στις πολιτισμικές γνώσεις περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη ζωή και το έργο επιφανών προσωπικοτήτων της Ρωσίας. Η απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10-12 προτάσεις.

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Ιστορικές προσωπικότητες: Πρίγκιπας Βλαδίμηρος, Ιβάν ο Τρομερός, Πέτρος Α’ (ο Μέγας), Αικατερίνη Β΄ (η Μεγάλη).

Ρώσοι συγγραφείς: Α.Σ. Πούσκιν, Λ.Ν. Τολστόι, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι, Α.Π. Τσέχωφ.

Ρώσοι μουσικοσυνθέτες: Μ.Ι. Γκλίνκα, Π.Ι. Τσαϊκόφσκι, Σ.Σ. Προκόφιεφ.

Ρώσοι ζωγράφοι: Ι.Ε. Ρέπιν, Μ.Α. Σερόφ, Μ.Μ. Καντίνσκι.

Ρώσοι επιστήμονες: Μ.Μ. Λομονόσοφ, Ντ.Ι. Μεντελέγιεφ, Κ.Ε. Τσιολκόφσκι.

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης στις πολιτισμικές γνώσεις περιλαμβάνει ερωτήσεις γεωγραφικού και δημογραφικού περιεχομένου, για τη δομή του κράτους, τη θρησκεία, τις επίσημες εορτές της Ρωσίας, κ.ά., με βάση τα παρακάτω δεδομένα:

Ορισμένα στοιχεία για τη Ρωσία

Η έκταση της Ρωσίας είναι 17.075.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα ¾ αποτελούνται από πεδιάδες, 42% καλύπτεται από δάση, ενώ 40% χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της αγροτικής οικονομίας.

Η Ρωσία εκτείνεται σε δύο ηπείρους: Ευρώπη και Ασία. Το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές: Κεντρική Ρωσία, Βορειοδυτική Ρωσία, Βόρεια Ρωσική Πεδιάδα, Περιοχή Βόλγα, Νότια Ρωσία. Το ευρω-ασιατικό τμήμα περιλαμβάνει τα Ουράλια. Το ασιατικό τμήμα της Ρωσίας περιλαμβάνει δύο γεωγραφικές ζώνες: τη Σιβηρία και την Άπω Ανατολή.

Τα μεγαλύτερα σε μήκος ποτάμια της Ρωσίας: Όβης, Αμούρ, Λένας, Ιενεσέης, Ιρτίς, Βόλγας,.

Οι μεγαλύτερες λίμνες: Βαϊκάλη, Λάντογ(κ)α, Ονέγ(κ)α.

Τα πιο γνωστά όρη: Ουράλια, Αλτάια, Σαϊάν, Καύκασος.

Οι θάλασσες της Ρωσίας: Βαλτική, Μαύρη, Αζοφική, Μπάρεντς, Λευκή, Κάρα, Λάπτεφ, Ανατολική Σιβηρική, Τσουχοτσκική, Βερίγγειος, Οχοτσκική, Ιαπωνική. Θάλασσα θεωρείται επίσης και η Κασπία Λίμνη, λόγω του μεγέθους της και της περιεκτικότητάς της σε αλάτι.

Στο έδαφος της Ρωσίας βρίσκονται τα ακόλουθα χερσαία οικοσυστήματα: αρκτική έρημος, τούνδρα, δασική τούνδρα, δασική, δασική στέπα, στέπα, ημιέρημος, υποτροπική.

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας: Στη Ρωσία υπάρχουν 12 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου, οι σπουδαιότερες εκ των οποίων είναι: η Μόσχα (περίπου 11,503 εκατ.) και η Αγία Πετρούπολη (άνω των 4,880 εκατ.). Επίσης Νίζνι-Νόβγκοροντ, Εκατερίνμπουργκ, Σαμάρα, Βολγκογκράντ, Ομσκ, Τσελιάμπινσκ, Καζάν, Ουφά, Ροστόφ επί του Ντον, Νοβοσιμπίρσκ.

Η εθνοτική σύσταση του πληθυσμού της Ρωσίας είναι εξαιρετικά ποικίλη. Περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εθνικές ταυτότητες. Οι Ρώσοι αποτελούν πάνω από τα 3/4 του πληθυσμού. Πάνω από 30 εθνότητες της Ρωσίας υπερβαίνουν σε αριθμό τις 100.000 άτομα, και συγκεκριμένα οι: Τάταροι, Ουκρανοί, Τσουβάσιοι, λαοί του Νταγκεστάν, Βασκίριοι, Λευκορώσοι, Μορντβά, Τσετσένοι, Γερμανοί, Ουδμούρτοι, Μαρίτσιοι, Καζάκοι, Αρμένιοι, Εβραίοι, Οσετίνοι, Μπουριάτιοι, Γιακούτιοι, Καμπαρντίνοι, Κόμοι, Αζέροι, Ινγκούτιοι, Τουβίτσιοι, Βόρειοι Λαοί (Νένοι, Εσκιμώοι, Κοριάκοι, κ.ά.), Μολδαβοί, Καλμύκοι, Κομυ-Περμιάκοι, Τσιγγάνοι, Ουζμπέκοι, Καρέλιοι, Καρατσάεβοι, Αντιγκέοι, Κορεάτες.

Δημογραφικά στοιχεία: Στην απογραφή του 2010, ο πληθυσμός της Ρωσίας ήταν περίπου 143 εκατομμύρια. Οι γυναίκες αποτελούν το 53,75% του πληθυσμού, ενώ οι άντρες το 46,25%.

Κρατική δομή της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

(κατά το Σύνταγμα της 12 Δεκεμβρίου 1993 και του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Νόμου της 21.03.2014 Ν 6-ΦΚ3 με τη σύνταξη της 28.12.2017)

Η Ρωσική Ομοσπονδία/Ρωσία είναι δημοκρατικό ομοσπονδιακό κράτος δικαίου, με δημοκρατική μορφή πολιτεύματος. Οι ονομασίες Ρωσική Ομοσπονδία και Ρωσία είναι ισότιμες (Σύνταγμα Ρ.Ο., άρθρο 1).

Την κρατική εξουσία στη Ρωσία ασκούν ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και Κρατική Ντούμα), η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα δικαστήρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας (άρθρο 11).

Η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελείται από ισότιμα ομοσπονδιακά υποκείμενα: δημοκρατίες, κράϊ, περιφέρειες, ομοσπονδιακές πόλεις, μία αυτόνομη περιφέρεια, αυτόνομοι θύλακες, ισότιμων υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται 22 δημοκρατίες, μεταξύ των οποίων: Μπασκορτοστάν, Νταγκεστάν, Καρελία, Σάχα (Γιακουτία), Βόρεια Οσετία, Ταταρστάν, Ουδμουρτία, και άλλες.

Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται 9 κραϊ (περιοχές): Αλταϊκό, Βαϊκάλης, Καμτσάτκας, Κρασνοντάρ, Κρασνογιάρσκ, Περμ, Πριμόρσκι, Σταυροπόλ, Χαμπαρόβσκ.

Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται 46 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων: Αμούρ, Αρχαγγέλσκ, Αστραχάν, Βολγκογκράντ, Βορονέζ, Ιρκούτσκ, Καλίνινγκραντ, Μαγκαντάνσκ, Μούρμανσκ, Νίζνι-Νόβγκόροντ, Νοβοσιμπίρσκ, Ομσκ, Ροστόφ, Σαράτοφ, Σβερντλόφσκ, Σμολένσκ, Τομσκ, Τσελιάμπινσκ, Γιαροσλάβλ, και άλλοι.

Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται, επίσης, οι ομοσπονδιακές πόλεις: Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Σεβαστούπολη.

Μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται, επίσης, 4 αυτόνομοι θύλακες: η Γερμανική Αυτόνομη Περιφέρεια, η Τσουχοτική Αυτόνομη Περιφέρεια, η Χαντι-Μανσιική Αυτόνομη Περιφέρεια, η Γιαμαλο-νενική Αυτόνομη Περιφέρεια, και 1 αυτόνομη περιφέρεια: η Εβραϊκή Αυτόνομη Επαρχία.

Θρησκεία. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι κοσμικό κράτος.

Οι περισσότερο διαδεδομένες θρησκείες μεταξύ των πολιτών της Ρωσίας είναι η χριστιανική ορθόδοξη και το ισλάμ. Πέραν αυτών, υπάρχει σημαντικός αριθμός ορθόδοξων παλαιάς πίστης (παλαιών πιστών), καθολικών, ιουδαϊστών, βουδιστών. Επίσης, επιτρέπεται η δραστηριότητα ορισμένων αιρέσεων: των βαπτιστών, των αντβεντιστών, των πεντηκοστιανών, των ευαγγελιστών, κ.ά.

Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Το δίπλωμα αυτό, όπως και το πτυχίο ρωσικών Pushkin B2, πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής, καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής.

Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός των σχολών της φιλολογίας και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

ΕΠΙΠΕΔΑ C1 - C2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ - ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

C1 Экзамен по русскому языку как иностранному на
СЕРТИФИКАТ «Русский язык – Постпороговый уровень С1»
Института русского языка имени А.С.Пушкина
C2 Экзамен по русскому языку как иностранному на
ДИПЛОМ «ПУШКИН» – Знание русского языка в совершенстве. С2
Афинского института русского языка имени А.С.Пушкина

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ C1

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН состоит из 3 тестов.

Первый тест состоит из 6 частей, включающих 120 заданий по лексике (фразеологии) и грамматике (морфология и синтаксис). Задания предъявлены в форме множественного выбора, нужно выбрать свой вариант ответа и отметить/написать его.

Время выполнения теста – 90 минут.

Второй тест – практическая стилистика.

а) Эпистолярный стиль. Предлагается ситуация, относящаяся к социально-бытовой сфере общения. Задача – написать неформальное письмо, в соответствии с представленной ситуацией и предложенным заданием. Объем – не менее 15-20 фраз. Время выполнения – 15 мин.

б) Официально-деловой стиль. Предлагается ситуация, относящаяся к служебно-бытовой сфере общения. Задача – написать тексты официально-делового характера в соответствии с предложенным заданием /заявление, автобиография, расписка (доверенность), деловое (вкл. рекомендательное) письмо, справка, докладная записка, отчёт о работе, протокол собрания и т. п.. Время выполнения – 15 мин.

Третий тест – аудирование. Предлагается прослушать однократно:

а) реплики одного из участников диалога социально-бытового и/или делового содержания

б) рекламную информацию

в) новости

и выбрать вариант ответа к каждому из заданий.

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН состоит из 5 индивидуальных тестов:

Диалогическая речь. Инициировать диалоги в соответствии с предложенной темой в объёме не менее 10 реплик:

А. Расспрос, уточнение и т. п.

Б. Побуждение, просьба, уговор, приказ, требование и т. п.

Монологическая речь в объёме не менее 15 фраз на заданную тему:

В. Ответ на вопрос по художественному произведению *

Г. Ответ на вопрос по истории России **

Д. Рассказ об увиденном или прочитанном

Для успешной сдачи экзамена необходимо, чтобы каждый из семи тестов был правильно выполнен хотя бы на 65%.

Следует отметить, что на экзамене отдельными баллами оцениваются фонетико-интонационное и грамматическое оформление речи, богатство лексического запаса, вариативность грамматических средств.

* ВОПРОСЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

1. Какое произведение русской литературы ΧΙΧ-ого века критик Белинский назвал «энциклопедией русской жизни» и почему? Центральные образы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

2. «Повести Белкина». Какие повести из этого цикла вы читали?

3. «Герой нашего времени». В какой форме написан этот роман? Представителем какой плеяды литературных типов является герой романа Печорин? Объясните, как вы понимаете высказывание критика В.Г. Белинского: «Онегин скучает, Печорин глубоко страдает…».

4. Какие произведения Гоголя вам знакомы? Каких его литературных героев вы помните? Чем они привлекают ваше внимание?

5. Каков смысл названия романа «Отцы и дети»? В чем заключается трагизм конфликта в романе «Отцы и дети»?

6. Почему «Войну и мир» называют романом-эпопеей?

7. Как выразились идейные споры времени в творчестве А.П.Чехова? (на примере «Вишневого сада»). Нужно ли рубить (спасать) вишневый сад? Можно ли видеть в Лопахине истинного хозяина жизни?

8. Прокомментируйте высказывания А.П.Чехова («Дядя Ваня», Астров) «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» и Ф.М.Достоевского («Идиот», князь Мышкин) «Красота спасет мир».

9. Мир обездоленных людей в романах Ф.М.Достоевского.

10. Какие произведения Максима Горького вы знаете, читали? Кто из его литературных героев вам запомнился и почему? Объясните, как вы понимаете высказывание М. Горького («На дне», Сатин) «Чело-век! …Это звучит … гордо!»?

**ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ

1. Формирование Древнерусского государства в IX—X веках. Назовите первых русских князей. Когда и кем было принято христианство на Руси? Какое это имело значение для русского государства? Когда появилась славянская азбука? Кто её создатели? Назовите известные памятники летописания и древнерусской литературы.

2. Русь в конце X — первой половине XII века. Когда Киевская Русь достигла наивысшего расцвета? Расскажите о правлении Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Почему на Руси появилось множество самостоятельных княжеств? Как называется это явление?

3. Москва — центр объединения русских земель. Почему Москва в XIV-XV вв. стала центром объединения русских земель? Когда произошла Куликовская битва? Каково её значение?

4. Россия в XVI веке. Когда правил Иван IV Грозный? Какие изменения произошли в государстве за время его правления? Какие земли вошли в состав России при Иване IV?

5. Россия в эпоху петровских преобразований. Какие реформы были проведены при Петре Первом? Расскажите о распространении грамотности и просвещения во время правления Петра I. Когда появилась первая гражданская азбука, первый театр, музей, Академия наук?

6. Россия во второй половине XVIII веке. Назовите даты правления Екатерины II. Расскажите о внешней политике Екатерины II. Какое значение имели русско-турецкие войны второй половины XVIII в. для России и Греции?

7. Россия в начале XIX века. Расскажите об Отечественной войне 1812 г. Назовите главное сражение, кто стоял во главе русских войск? Какое произведение русской классики посвящено событиям этой войны? Когда произошло восстание декабристов?

8. Россия во второй половине XIX века. Реформы 1860—1870-х гг. В каком году было отменено крепостное право? Какое значение имела эта реформа для развития России?

9. Россия в XX веке. Когда произошла Октябрьская революция? Какие изменения произошли в государстве, обществе, культуре? Назовите дату образования СССР. Какова роль Советского Союза во Второй мировой войне. Послевоенное развитие СССР. Освоение космоса. Перестройка. Постсоветская Россия.

 • На экзамен следует прийти не позднее, чем за 20 минут до начала. Опоздавшие на экзамен не допускаются.
 • Перед началом экзамена вы обязаны зарегистрироваться в Секретариате Института русского языка им. А. С. Пушкина.
 • На экзамене разрешается пользоваться только синей ручкой.
 • Перед началом работы над тестом вы заполняете титульный лист: пишете свое имя, фамилию, дату. Перед каждым тестом есть организационный момент (5 мин.), во время которого экзаменатор объясняет, что вам предстоит сделать, и указывает время, которое дается на выполнение этой части теста.
 • Работайте точно по инструкции экзаменатора. Начинайте выполнение теста сразу после того, как экзаменатор укажет время начала работы. За 5 мин. до окончания выполнения каждой части теста экзаменатор предупредит вас.
 • Напоминаем, что во время экзамена не разрешается пользоваться словарями и справочниками, а также – разговаривать.
 • Работайте внимательно и быстро. Если вы не уверены в выполнении какого-то задания, лучше пропустите его и выполняйте следующее. У вас будет возможность вернуться к нему, когда останется время в конце работы.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ C2

Письменный экзамен состоит из 2-х групповых тестов:

1. *Сочинение-эссе на основе исходного текста в объеме 150-300 слов (20-25 предложений +/- 10%). Базой для составления эссе служит оригинальный публицистический или научно-популярный текст на русском языке в объеме 500-1000 слов.

Экзаменуемые должны выразить организовано и последовательно своё  отношение к проблематике текста.

Время для выполнения (чтение текста + написание сочинения) – 1 час 30 мин.

2. **Перевод

а) Субтест: Перевод с греческого языка на русский язык, без помощи словаря. неадаптированного публицистического или художественного текста в объёме 27 стандартных печатных строчек.

Время на выполнение – 45 мин.

б) Субтест Перевод с русского языка на греческий язык, без помощи словаря, неадаптированного публицистического или художественного текста в объеме 27 стандартных печатных строчек.

Время на выполнение –45 мин.

Устный экзамен состоит из 2-х тестов:

1. Групповой тест – проведение беседы/дискуссии (15-20 фраз) на определенную тему на базе видеоматериала и/или акустического материала. Экзаменуемые отвечают без предварительной подготовки.

2. Индивидуальный тест:

а) Субтест: Продуктивное монологическое высказывание (10-15 фраз) на определенную актуальную тему. Экзаменуемый отвечает без предварительной подготовки.

б) *** Субтест: Продуктивное монологическое высказывание (10-15 фраз) на базе изобразительного материала (произведения русской живописи).

Требования к пониманию звучащей речи и письменных текстов.

Аудирование. Свободное понимание любой разговорной речи при непосредственном или опосредованном общении (например, радио, ТВ и т.д.). Свободное понимание речи носителя языка, говорящего в быстром темпе.

Чтение. Свободное понимание всех типов текстов, включая тексты абстрактного характера, сложные в композиционном или языковом отношении: инструкции, специальные статьи и художественные произведения.

/Умение оценивать стилистические (иногда едва заметные) различия; понимание текстов с ярко выраженной разговорной окраской и с большим количеством идиоматических выражений; свободное понимание разнообразных сложных текстов, адекватно оценивая и интерпретируя как явно выраженную, так и неявную информацию (например скрытый смысл, намеки); понимание справочников, предписаний и умение объяснять непонятные места; понимание  практически всех видов художественных и нехудожественных текстов/

Требования к говорению.

Диалог. Свободное участие в любом разговоре или дискуссии, владение разнообразными идиоматическими и разговорными выражениями, умение  спонтанно и бегло высказываться и выражать любые оттенки значения, а также, при необходимости, быстро и незаметно для окружающих перефразировать свое высказывание.

Монолог. Умение бегло свободно аргументированно высказываться, используя, соответствующие языковые средства в зависимости от ситуации. Умение логически построить свое сообщение таким образом, чтобы привлечь внимание слушателей и помочь им отметить и запомнить наиболее важные положения.

Умение обобщать в устной форме информацию из различных источников, перестраивая аргументы и доводы и понятно излагая выводы в соответствии с определенной задачей.

Требования к письму.

Умение грамотно логично и последовательно выражать свои мысли в письменной форме, используя при этом необходимые языковые средства. Умение писать сложные письма, отчеты, доклады или статьи, которые имеют четкую логическую структуру, помогающую реципиенту отметить и запомнить наиболее важные моменты. Умение писать резюме и рецензии как на работы профессионального характера, так и на художественные произведения. Умение использовать языковой стиль, соответсвующий адресату.

Критерии оценки: см. приложения

Для успешной сдачи экзамена необходимо, чтобы каждый из тестов был выполен не менее, чем на 65 %.

Следует отметить, что на экзамене отдельными баллами оцениваются фонетико-интонационное и грамматическое оформление речи, богатство лексического запаса, вариативность грамматических средств.

Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής, καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

Παρακολουθήστε μαθήματα ρωσικών από το SmartSchool και αποκτήστε εύκολα και γρήγορα τα πτυχία ρωσικών Lomonosov C1 – C2 ή τα αντίστοιχα πτυχία ρωσικών Pushkin C1 – C2.

ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες