Voucher εργαζομένων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση περιλαμβάνει:

Μηνιαίο καθαρό μισθό 569,39€ με τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν σε αδειοδοτημένα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (SmartSchools).

Η συμμετοχή στη δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω (όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 19/03/2004).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση ΔΕΝ έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο έως και την Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 11:00, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, (www.gov.gr)
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia- kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous- kharaktera

Επίσης  ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι θέσεις που προκηρύχτηκαν αντιστοιχούν σε ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως:

 • διοικητικού και οικονομικού προσωπικού,
 • ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών,
 • δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων,
 • ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, οικοδόμων,
 • βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας,
 • βοηθητικού προσωπικού φύλαξης,
 • οδηγών και γενικών καθηκόντων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 2 & 5),
 2. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3 και 7),
 3. Eγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. από 12 μήνες και άνω.),
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα (βλέπε επισήμανση 6 και 7),
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών (όσοι γεννήθηκαν πριν την 19/03/1992)
 6. ΑμεΑ του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 9),
 7. Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), (βλέπε επισήμανση 10),
 8. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (βλέπε επισήμανση 11)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Ποιό είναι το χρονικό όριο ισχύος των προϋποθέσεων συμμετοχής;

 1. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022).

2. Πως υπολογίζονται τα μόρια μέλους οικογένειας με δύο ανέργους και πότε μπορούν να συμμετέχουν και οι δύο;

2. Μέλη οικογενειών της κατηγορίας 1, νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι . Επισημαίνεται ότι ο Ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της Δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7.
Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

3. Ποιός θεωρείται μέλος μονογονεϊκής οικογένειας;

3. Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα / επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).

Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται βάσει του άρθρου 11 του ν. 4172/2013:
α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από 19/03/2004 και μετά και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
β) τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
γ) τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

4. Ποιοί θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι;

4. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 12 μήνες και άνω.

5. Πότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι;

5. Στην περίπτωση που ο ένας από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 (σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι) εντάσσεται και στις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7, τότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7, ο καθένας από τους συζύγους μεμονωμένα, λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

6. Ποιές θέσεις απασχόλησης πρέπει να δηλώσουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

6. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 1, 2, 3, 5, 6, 7 της παρούσας παραγράφου, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στο σχετικό πεδίο της αίτησης μόνο την ειδικότητα σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που οι άνεργοι της ως άνω κατηγορίας (πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 1,2,3,5,6,7.
Σε αυτήν την περίπτωση στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης πτυχιούχος άνεργος ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, επιλέγει την τιμή «ΟΧΙ».

 

7. Πότε οι πτυχιούχοι λαμβάνουν αυξημένο αριθμό μορίων;

7. Οι πτυχιούχοι άνεργοι ενδιαφερόμενοι, που ανήκουν ταυτόχρονα και στην κατηγορία του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας θα πρέπει να δηλώνουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποχρεωτικά και τις δύο κατηγορίες, προκειμένου να λάβουν τον αυξημένο αριθμό μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας.

8. Ποιοί ωφελούμενοι θεωρούνται άνω των 29 ετών;

8. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 5 (εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών) είναι όσοι γεννήθηκαν πριν την 19/03/1992 και διανύουν το τριακοστό έτος της ηλικίας τους.

9. Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι άνεργοι ΑΜΕΑ που δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΟΑΕΔ;

9. Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑΜΕΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό μητρώο των ΑΜΕΑ, με την προσκόμιση της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ του ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022) στο ΚΠΑ2 που είναι εγγεγραμμένοι.

10. Ποιοί θεωρούνται δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος»

10. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 7 είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που είναι δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2022).

11. Ποιοί είναι δικαιούχοι της κατηγορίας 8;

11. Ωφελούμενοι της κατηγορίας 8 είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

με μια ματια!

 • Ενότητες 11
 • Πιστοποίηση Ναι
 • Διάρκεια 1 μήνας
 • Ώρες 120-150
 • Γλώσσα Ελληνική
 • Μαθητές 10-15
 • Επιτυχία 100%

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι άνεργοι, κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. (1 μόριο ανά πλήρη μήνα)

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. (1 μόριο ανά πλήρη μήνα)

3) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω. (15 μόρια)

4) Ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020 ατομικό ή οικογενειακό.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΜΟΡΙΑ
α) Ατομικό 0 – 3.500 €
β) Οικογενειακό 0 – 7.000 €
30
α) Ατομικό 3.500,01 – 5.000 €
β) Οικογενειακό 7.000,01 – 10.000 €
25
α) Ατομικό 5.000,01 – 8.000 €
β) Οικογενειακό 10.000,01 – 16.000 €
20
α) Ατομικό 8.000,01 – 12.000 €
β) Οικογενειακό 16.000,01 – 26.000 €
10
α) Ατομικό άνω των 12.000,01 €
β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01 €
0

4) Ηλικία.

ΗΛΙΚΙΑ (έτη)ΜΟΡΙΑ
18-2915
30-4425
45-5435
55 και άνω45

6) Αριθμός ανήλικων τέκνων. (10 μόρια ανά τέκνο)

7) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων. (10 μόρια)

8) Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ). (40 μόρια)

9) Άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων με βεβαίωση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). (10 μόρια)

10) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017). (20 μόρια)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Δράση περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση έως 150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που επιλέγει o ωφελούμενος κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, το οποίο οδηγεί και σε πιστοποίηση.
Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι τα κάτωθι:

 1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο)
 4. Γραμματειακή υποστήριξη
 5. Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 6. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
 8. Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου
 9. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
 10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 11. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αντικειμένων της κατάρτισης των ηλεκτρονικών αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, που ακυρώνονται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (έως και τις 18/03/2022 και ώρα 11:00.)

SmartSchools

SmartSchools
general

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Υπουργείου Παιδείας

Τα SmartSchools θα είναι πάροχοι κατάρτισης για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2022.

Τα SmartSchools διανύουν 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας,  υλοποιώντας πάνω από 90.000 ώρες κατάρτισης σε επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε περισσότερους από 12.000 εκπαιδευόμενους με πιστοπoίηση ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών ISO 9001 και ISO 27001.

espa3
Για εμπεριστατωμένη ενημέρωση, αναφορικά με υπολογισμό μορίων, υποβολή αίτησης, ειδικότητες, αντικείμενα κατάρτισης, αποτελέσματα μητρώου επιλεχθέντων, επικοινώνησε μαζί μας: 2107751457, 2111163136, 2102635305 ή συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες