ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ

LOGISTICS - Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σκοπός του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα” Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)” αποσκοπεί στη διασφάλιση για τους εκπαιδευόμενους των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να καταστούν ικανοί να οργανώνουν τις εργασίες διαχείρισης αποθεμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μείωση αυτών και παράλληλα να αυξηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών που συναλλάσσονται με την μονάδα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια σχετιζόμενα με:

 • την ταξινόμηση των εμπορευμάτων βάσει καθορισμένων κριτηρίων
 • τη διαχείριση με ορθό τρόπο και αποτελεσματικά τα αποθέματα ώστε να λειτουργεί χωρίς διακοπές μια ομαλή ροή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, υλικών και αγαθών μέσα σε μια δεδομένη επιχείρηση ή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα
 • τον καθορισμό της εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων προμηθειών σε επιθυμητό χώρο και χρόνο, έχοντας λάβει υπόψιν τους περιορισμούς που υπόκεινται σε εύλογα όρια δυνατοτήτων παραγωγής προμηθευτών.
 • Τον καθορισμό ως προς τις διαδικασίες διανομής πως πρωτεύουν παράγοντας αποτελεί η εξυπηρέτηση πελατών, και οι οικονομικές επιδόσεις των πωλήσεων
 • την τήρηση του ελέγχου των εισροών, παρακολούθηση εκροών αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων
 • την τήρηση της παρακολούθησης και ελέγχου των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών, και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
 • την αποθήκευση, εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών μέσω χρήσης ΔΟΠ

Περιγραφή

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» αναφέρεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων διερευνώντας τη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μιας επιχείρησης με επιμέρους δραστηριότητες επικεντρώνοντας σε θέματα, όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευση τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων. Παρατίθεται η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μίας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ακολουθώντας ως θεμελιώδη πυλώνα τις αρχές διοίκηση ολικής ποιότητας.

Voucher

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι Γνώσεις και Δεξιότητες:

Βασικά στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Πιστωτική πολιτική
 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Παραγωγής

Βασικά στοιχεία Δικαίου (Μεταφορών, Αστικό, Εργατικό). 

 • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Ενοχικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Εμπορικού Δικαίου
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • INCOTERMS
 • Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

Γνώση βασικών αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

 • ISO 9001
 • HACCP
 • LOT, ABC

Γνώση βασικών αρχών αποθήκευσης

 • LIFO, FIFO, FEFO
 • Κατανομή στα ράφια ανάλογα με το βάρος, τη γεωμετρία, τον όγκο διακίνησης είδους
 • Θερμοκρασίες αποθήκευσης
 • Βασικές γνώσεις φυσικών και χημικών στοιχείων εμπορευμάτων

Βασικές αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικών

 • Παραστατικά στοιχεία
 • Κοστολόγηση
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής

 • Ποσόστωση και Μέσος Όρος
 • Περιγραφική Στατιστική
 • Προβλέψεις και ανάλυση τάσης

Βασικές αρχές διαχείρισης εμπορευμάτων

 • Θερμοκρασίες παραλαβής
 • Υλικά Συσκευασίας
 • Έλεγχος θαλάμου φορτηγού
 • MRPI – MRPII
 • Διαχείριση Επικινδύνων φορτιών

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Διαχείριση Δικτύων Διανομής & Διανομές Εμπορευμάτων
 • Ροές εμπορευμάτων
 • Κύκλος Ζωής Προϊόντων
 • Προγραμματισμός Παραγωγής & νέες τεχνολογίες
 • Ανάλυση δεικτών εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού

Γνώσεις Επιλογής και Διαπραγμάτευσης με προμηθευτές

 • Κριτήρια επιλογής προμηθευτών
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην επιλογή
 • Συνθήκες και φιλοσοφία διαπραγμάτευσης

Βασικά Γνώση και εφαρμογή κανόνων συντήρησης και προληπτικής ασφάλειας εξοπλισμού

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Κριτική σκέψη και αξιοποίηση εμπειρίας.
 • Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και εργασιών.
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας.
 • Ικανότητα προτεραιοποίησης και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • Υπολογιστική ικανότητα αντίληψης χώρου.
 • Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας
 • Προφύλαξη πιθανά ατυχήματα στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της Εργατικής Νομοθεσίας και των βασικών όρων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις
 • Υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης εργασίας
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Προετοιμασία για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνέντευξης Ποσόστωση και Μέσος Όρος

με μια ματια!

 • Ενότητες 8
 • Σημειώσεις Ναι
 • Διάρκεια 200ώρες
 • Μήνες 2
 • Γλώσσα Ελληνική
 • Μέθοδος Blended
 • Πιστοποίηση Ναι

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες
 1. Εισαγωγή, Επιχειρηματικότητα-Logistics-Προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών
 2. Συμμετοχή και Διασφάλιση στην παραλαβή των εισροών και εξασφάλιση της ορθής τοποθέτησης αυτών στους χώρους της αποθήκης
 3. Εποπτεία της διαδικασίας επιστροφής αγαθών
 4. Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών της αποθήκης
 5. Customer service
 6. Οργάνωση  της διαδικασίας τοποθέτησης των εκροών στους χώρους φόρτωσης
 7. Συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων φυσικών απογραφών
 8. Σύγκριση των λογιστικών αποθεμάτων με τα πραγματικά και εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών
 9. Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου μέσω ειδικών συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 10. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
 11. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 12. Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 13. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται συνολικά σε 200 διδακτικές ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (30%)
Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση (35%)
Ζια Ζώσης (35%)

Το εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 1.000€  (5 €/ώρα).

SmartSchools

SmartSchools
general

SmartSchools
K.Δ.Β.Μ

Τα SmartSchools είναι Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποιημένων εκπαιδευτικών δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπ Παιδείας).

 • 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας
 • Υλοποίηση άνω των 1.000.000 ανθρωποωρών κατάρτισης
 • Περισσότεροι από 12.000 εκπαιδευόμενοι σε επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Πιστοπoίηση ISO 9001 και ISO 27001 

SmartGallery

SmartGallery
ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες