ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ

Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σκοπός του προγράμματος

To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στον περιβαλλοντικό κλάδο. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:

 • Την ορολογία της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τις προδιαγραφές τους
 • Την Κλιματική Αλλαγή
 • Την Περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Τη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση των υδάτων
 • Τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση
 • Την oικο-αποτελεσματικότητα (eco- efficiency)
 • Τη Βιομηχανία και την προστασία περιβάλλοντος
 • Την Πυρασφάλεια

Περιγραφή

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις όπως βιομηχανίες/βιοτεχνίες, αδειοδοτημένους φορείς επεξεργασίας/διαχείρισης αποβλήτων και εταιρείες συμβούλων για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και δραστηριότητες τεχνικών και άλλων έργων υποδομής. Το Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης φροντίζει για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στην δραστηριότητα που απασχολείται.

Voucher

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι Γνώσεις και Δεξιότητες :

Ορολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Βασική ορολογία για τη Προστασία του Περιβάλλοντος

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προδιαγραφές

 • Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
 •  Το πρότυπο ISO 14001 για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 •  Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Ecolabel)
 •  Μονάδες και Όργανα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων
 •  Διακρίβωση οργάνων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Κλιματική αλλαγή

 • Προστασία της στιβάδας του Όζοντος 
 • Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου
 • Μητρώο Αερίων του Θερμοκηπίου
 • Πρωτόκολλο Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές
 • Πρωτόκολλο Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 • Βασική νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και στοιχεία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Φορείς Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
 • Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000
 • Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα
 • Προστατευόμενες Περιοχές

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

 • Χαρτογράφηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Ελλαδικό Χώρο
 • Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 • Πτητικές Οργανικές Ενώσεις

Ρύπανση Υδάτων

 • Νομοθεσία
 • Σύμβαση MARPOL για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία

Θόρυβος και Ακτινοβολίες

Βιομηχανία και Προστασία Περιβάλλοντος

 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Seveso II και Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ)
 • Καταχώρηση Ουσιών και Μειγμάτων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς REACH & CLP
 • Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών / μειγμάτων

Πυρασφάλεια

 • Βασικές Αρχές Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Σήμανση για θέματα πυρασφάλειας
 • Απαιτήσεις για την οργάνωση μίας επιχείρησης σε σχέση με θέματα Πυρασφάλειας

Διαχείριση Αποβλήτων-Ανακύκλωση

 • Βασική ορολογία
 • Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών
 • Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)
 • Μεταφορά αποβλήτων
 • Διαχείριση αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών
 • Διαχείριση αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Διαχείριση Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) & Μεταχειρισμένων Ελαστικών οχημάτων
 • Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
 • Σήμανση για Ανακύκλωση
 • Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
 • Αποτέφρωση Αποβλήτων και Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)
 • Λήψη αποφάσεων
 •  Διαχείριση χρόνου
 •  Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας
 •  Επικοινωνία στο χώρο εργασίας
 •  Λειτουργία σε ομάδα στο χώρο εργασίας
 •  Αντίληψη κινδύνων
 • Παρατήρηση
 • Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας
 • Προφύλαξη πιθανά ατυχήματα στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της Εργατικής Νομοθεσίας και των βασικών όρων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις
 • Υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης εργασίας
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Προετοιμασία για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνέντευξης

με μια ματια!

 • Ενότητες 8
 • Σημειώσεις Ναι
 • Διάρκεια 200ώρες
 • Μήνες 2
 • Γλώσσα Ελληνική
 • Μέθοδος Blended
 • Πιστοποίηση Ναι

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες
 1. Ορολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 2. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προδιαγραφές
 3. Κλιματική αλλαγή
 4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
 5. Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
 6. Ατμοσφαιρική ρύπανση
 7. Ρύπανση υδάτων
 8. Διαχείριση Αποβλήτων-Ανακύκλωση
 9. Βιομηχανία και προστασία περιβάλλοντος
 10. Πυρασφάλεια
 11. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 12. Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 13. Tεχνικές αναζήτησης εργασίας

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται συνολικά σε 200 διδακτικές ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (30%)
Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση (35%)
Ζια Ζώσης (35%)

Το εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 1.000€  (5 €/ώρα).

SmartSchools

SmartSchools
general

SmartSchools
K.Δ.Β.Μ

Τα SmartSchools είναι Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποιημένων εκπαιδευτικών δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπ Παιδείας).

 • 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας
 • Υλοποίηση άνω των 1.000.000 ανθρωποωρών κατάρτισης
 • Περισσότεροι από 12.000 εκπαιδευόμενοι σε επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Πιστοπoίηση ISO 9001 και ISO 27001 

SmartGallery

SmartGallery
ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες