ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΛΙΟΝ

Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Σκοπός του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)” αποτελεί έναν πρωτοπόρο οδηγό διδασκαλίας εντάσσοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόμα διδακτικά μοντέλα και τεχνικές προσεγγίσεις με πρωτεύον σκοπό την παροχή εκμάθησης νέων τεχνολογιών, προγραμμάτων και πρακτικών συνδεόμενα με τις ήδη υπάρχουσες διδακτικές μεθόδους, πιο συγκεκριμένα αναφέρεται:

 • Στη Μεθοδολογία, τεχνικές και οφέλη της διδασκαλίας του STEM 
 • Στους τρόπους διαχείρισης των μαθημάτων στους κλάδους STEM
 • Στις προκλήσεις και στο σχεδιασμό για την οργάνωση ενός εργαστηρίου ρομποτικής
 • Στη χρήση ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας για την απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα φυσικών επιστημών έχοντας ως βασικό εργαλείο την αξιοποίηση πειραμάτων. 
 • Στην παρουσίαση τεχνικών σχεδίασης προγραμμάτων, εκτέλεσης τους και διαχείριση αποτελεσμάτων 
 • Στη μετάδοση της γνώσης των διδακτικών αρχών καθώς και την ανάπτυξη συνθετικών εργασιών με διεπιστημονική προσέγγιση 
 • Στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων STEM, την αναβάθμιση και εφαρμογή τους από τους εκπαιδευόμενους

Περιγραφή

Περιγραφή

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση / εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Γνωρίζει βασικές αρχές από τους επιστημονικούς αυτούς τομείς και χρησιμοποιεί τεχνικές στην ελκυστική παρουσίαση τους στην τάξη ώστε να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν κλίσεις και να ανακαλύψουν το επιστημονικό περιεχόμενο με έναν διαδραστικό τρόπο. 

Voucher

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι Γνώσεις και Δεξιότητες:

Εισαγωγικές έννοιες STEM

 • Περιγραφή και παρουσίαση κλάδων STEM
 • Βασική μεθοδολογία διδαχής STEM
 • Μέθοδοι προσέγγισης μαθητών στους κλάδους Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και προγραμματισμού
 • Οργάνωση μαθήματων και υλικού στους τομείς STEM

Πρακτική εκμάθηση Χημείας – Φυσικής

 • Εκμάθηση Χημείας  με κύρια θέματα: ηλεκτρόλυση, ρυθμοί αντίδρασης και δημιουργία αλάτων
 • Εκμάθηση Φυσικής  με κύρια  θέματα : ηλεκτρικά κυκλώματα, κύματα
 • Πρακτική εκμάθηση Χημείας και φυσικής  με εφαρμογές από την καθημερινότητα
 • Χρήση πειραμάτων ως βοήθημα για την κατανόηση των εννοιών
 • Χρήση ελκυστικών μεθόδων διδαχής και επίλυσης ασκήσεων μαθηματικών και φυσικής
 • Τρόποι βαθμολογίας σε πρακτικά μαθήματα χημείας και δημιουργία συστήματος διόρθωσης λαθών και εκμάθησης από αυτά
 • Διεξαγωγή πειραμάτων στην αίθουσα

Μαθήματα βασικών αρχών προγραμματισμού και τρόπων διδαχής προγραμματισμού (για εκπαιδευτικούς)

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες προγραμματισμού
 • Βασικά στοιχεία προγραμματιστικών γλωσσών
 • Παιδαγωγικές μέθοδοι προγραμματισμού

Εισάγοντας εκπαιδευόμενους στον προγραμματισμό

 • Βασικές έννοιες προγραμματισμού
 • Μιλώντας και επικοινωνώντας αποτελεσματικά τον προγραμματισμό
 • Σχεδιασμός μαθημάτων προγραμματισμού
 • Ασκήσεις και πρακτικές μέθοδοι επαφής μαθητών με τον προγραμματισμό
 • Επόμενα βήματα προγραμματισμού – εισαγωγή σε προηγμένες γλώσσες προγραμματισμού

Εμπνέοντας νέους για την συμμετοχή σε προγράμματα STEM (σχεδιασμός ενεργειών επικοινωνία και πηγές εκμάθησης)

 • Ενεργητική συζήτηση και εισαγωγή στις μεθόδους μάθησης μέσω της δημιουργίας ερωτημάτων .
 • Μέθοδοι εισαγωγής και διεκπεραίωσης πρακτικών ενεργειών και πειραμάτων σε μια τάξη.
 • Μάθηση βασισμένη σε επίλυση προβλημάτων και διεκπεραίωση εργασιών.
 • Μέθοδοι υποβοήθησης μαθητών στην έρευνα και την αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα STEM
 • Χρήση διαδραστικών μέσων και νέων τεχνολογιών στην αίθουσα διδασκαλίας
 • Ανάλυση ρίσκου δημιουργία προγράμματος και οργάνωση πρακτικές δραστηριότητες

Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα πρόγραμμα STEM

 • Tρόποι επικοινωνίας με τους μαθητές για τομείς βελτίωσης του μαθήματος.
 • Διαδικασίες αξιολόγησης της διαδικασίας του μαθήματος
 • Στρατηγικές και τρόποι δημιουργίας αξιολόγησης από εξωτερικές πηγές.
 • Τρόποι αξιοποίησης της αξιολόγησης στην βελτίωση  του προγράμματος
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση 
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
 • Κριτική σκέψη και αντίληψη 
 • Υπολογιστική δεξιότητα 
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Αξιοπιστία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας
 • Προφύλαξη πιθανά ατυχήματα στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της Εργατικής Νομοθεσίας και των βασικών όρων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις
 • Υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης εργασίας
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Προετοιμασία για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνέντευξης

με μια ματια!

 • Ενότητες 8
 • Σημειώσεις Ναι
 • Διάρκεια 200ώρες
 • Μήνες 2
 • Γλώσσα Ελληνική
 • Μέθοδος Blended
 • Πιστοποίηση Ναι

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες
 1. Εισαγωγή στις έννοιες STEM
 2. Πρακτική εκμάθηση Χημείας – Φυσικής
 3. Μαθήματα βασικών αρχών προγραμματισμού και τρόπων διδαχής προγραμματισμού (για εκπαιδευτικούς)
 4. Εισάγοντας εκπαιδευόμενους στον προγραμματισμό
 5. Εμπνέοντας νέους για την συμμετοχή σε προγράμματα STEM (σχεδιασμός ενεργειών, επικοινωνία και πηγές εκμάθησης)
 6. Αξιολογώντας και βελτιώνοντας ένα πρόγραμμα STEM
 7. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 8. Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 9. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται συνολικά σε 200 διδακτικές ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (30%)
Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση (35%)
Ζια Ζώσης (35%)

Το εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 1.000€  (5 €/ώρα).

SmartSchools

SmartSchools
general

SmartSchools
K.Δ.Β.Μ

Τα SmartSchools είναι Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποιημένων εκπαιδευτικών δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπ Παιδείας).

 • 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας
 • Υλοποίηση άνω των 1.000.000 ανθρωποωρών κατάρτισης
 • Περισσότεροι από 12.000 εκπαιδευόμενοι σε επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Πιστοπoίηση ISO 9001 και ISO 27001 

SmartGallery

SmartGallery
ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση
Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες